Ledigt från skolan mitt i terminen

Begära ledighet från skolan under terminen

Vill du helst resa på semester med ditt barn utanför ordinarie skollov. Det kan skilja många tusenlappar mellan en resa under skollovstid mot en resa veckorna före eller efter ett skollov. För många familjer är det inte möjligt att ta ledigt för en resa under de obligatoriska skolloven, men hur är det egentligen med att få ledigt från skolan under terminen?

Från förste juli i år infördes den nya skollagen och för dig som planerar en resa är det viktigt att känna till de ändringar som har införts. Skollagen innefattar nämligen en ändrad formulering kring ledighet från skolan och undervisningen, vilket i praktiken innebär en skärpning kring beviljad ledighet från skolan under skolterminen. Dessutom lämnas beslutet om beviljad ledighet till stor del över till skolans rektor.

Nya Skollagen om ledighet från skolan

Lagen kring beviljande av ledighet från skolan styrs av 7 kap. 17 § – 19 § i nya skollagen. Där framförallt 18§ innehåller den avgörande formuleringen i avseende på ledighet från skolan.

Närvaro på lektionerna

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Ledighet från skolan

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet från skolan. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Vad menas med kortare ledighet, enskilda angelägenheter och synnerliga skäl?

Med Kortare ledighet avses upp till 10 dagar per läsår. Enskilda angelägenheter kan t.ex. vara läkarbesök eller familjeangelägenheter. Med synnerliga skäl avser man att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet, men observera att termen synnerliga skäl bara avser mer ledighet från skolan än 10 dagar.

Ansöka om ledighet från skolan

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet från skolan, eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Om en elev varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.

Vad händer om vi reser utan beviljad ledighet?

Om ni begärt ledighet från skolan och inte får den beviljad men ändå väljer att resa, vilken kan konsekvensen då bli? Du som förälder och vårdnadshavare är ansvarig för att se till att ditt barns rätt till skolgång uppfylls. För att inte föräldrar godtyckligt ska kunna hålla sina barn borta från skolan finns följande paragraf i skollagen:

23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. För en elev i specialskolan eller i sameskolan är det i stället huvudmannen för respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.

Ett föreläggande enligt första stycket kan förenas med vite.

Vad menas med föreläggande och vad menas med vite?

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren
inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan den ansvariga politiska nämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, t ex genom samtal med föräldrar, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten.

När vårdnadshavare trots viteshotet inte ser till att barnet kommer till skolan ansöker kommunen hos Länsrätten att vitet ska dömas ut. Länsrätten gör då en utredning och kan besluta att vårdnadshavarna måste betala böter. Domstolen kräver in pengarna.

I praktiken kan vite utdömas i storlek av 25.000 kr, men endast om du som förälder inte hörsammar föreläggandet. Dessa höga viten har inte delats ut till någon förälder enbart på grund av en olovlig semesterresa. Den största konsekvensen av en olovlig frånvaro för ditt barn på semestern är inte risken för ett vitesföreläggande (för den får ändå anses vara minimal), utan den försämrade relation som kan uppstå mellan skolan och dig som förälder.

Het debatt om ledighet för semester

Man kan lätt få uppfattningen att alla inom skolan är negativa till att låta barn resa under terminerna, men åsikterna går isär i frågan. Medan vissa lärare hävdar att ledigheten stör verksamheten och riskerar att påverka elevens resultat negativt finns det andra lärare som ser semester och lite extra ledighet från skolan som ett lärande för livet.

När det ena lägret menar att semestrande under terminerna är ett lyxproblem och att alla resor ska förläggas till loven så menar det andra lägret att många familjer inte har råd att resa under loven, då resorna är alldeles för dyra och att semesterresande därigenom blir en klassfråga där bara välbeställda familjer skulle ha råd att resa.

Tips till dig som vill resa längre med barn

Det är väldigt olika hur skolorna hanterar begäran av ledighet. Vissa skolor beviljar i princip aldrig ledighet för semesterresor under terminen, andra skolor beviljar upp till de 10 dagarna som maximalt får beviljas under förutsättning att eleven klarar studiemålen och inte har annan olovlig frånvaro. Den nya lagen innebär att det slutligen blir rektorn för respektive skola som avgör om ledighet från skolan inom de 10 dagarna.

Ansök om ledighet på ditt barns skola i god tid innan resan. Många skolor är extra restriktiva med att godkänna ledighet från skolan under vissa årskurser ofta årskurs 3, 6 och 9 på grund av de nationella ämnesproven.

Ska ni vara borta länge kan det vara värt att undersöka möjligheten till skolgång under semestern. I Thailand finns det t.ex. flera svenska skolor.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *